دانلود پی دی اف کتاب Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation :

[ad_1]

این کتاب نقش های مختلف در کارآفرینی و نوآوری را بر اساس عمل ایجاد یک سرمایه گذاری جدید در زمینه لوکس و مد پایدار ، از جمله ویژگی های شناختی و انگیزشی برجسته می کند. همچنین این واقعیت را مورد بحث قرار می دهد که بسیاری از نوآوری های ترویج پایداری به توسعه قابل توجه فناوری نیاز دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation :