دانلود پی دی اف کتاب Study of the Calcium Regulation Mechanism of TCR Activation Using Nanodisc and NMR Technologies :

[ad_1]

این رساله استفاده از روشهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی را برای اثبات اینکه کلسیم دارای تأثیر بازخورد مثبت در افزایش و حفظ فسفوریلاسیون CD3 است توصیف می کند و باید حساسیت سلول T به آنتی ژنهای خارجی را افزایش دهد. مطالعه ارائه شده نشان می دهد که کلسیم می تواند مسیر سیگنال را در سلول ها نه تنها به عنوان پیام رسان های ثانویه ، بلکه از طریق فعل و انفعالات مستقیم با لایه دو فسفولیپید نیز تنظیم کند. رویکرد مورد استفاده در پایان نامه نیز پیشرفت مهمی را نشان می دهد ، زیرا از رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) برای تجزیه و تحلیل پدیده های سیگنالینگ در سلول های زنده استفاده می کند. بعلاوه ، این رساله پروتکلهای مونتاژ نانودیسک را بهینه می کند ، که ممکن است دامنه کاربردهای آن را در مطالعات پروتئین غشایی گسترش دهد. یک مطالعه مقدماتی در مورد ساختار ویروس دنگی NS2B-NS3p همراه با آپروتینین ، که ممکن است به تولید داروهای جدید علیه ویروس دنگی کمک کند ، نیز موجود است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Study of the Calcium Regulation Mechanism of TCR Activation Using Nanodisc and NMR Technologies :