دانلود پی دی اف کتاب Structural Hot-Spot Stress Approach to Fatigue Analysis of Welded Components : Designer's Guide

[ad_1]

این کتاب پیش زمینه و راهنمایی در مورد استفاده از رویکردهای استرس نقطه داغ ساختاری برای تجزیه و تحلیل خستگی را ارائه می دهد. این کتاب همچنین منحنی های SN طراحی شده برای استفاده با تنش های گرم کانونی ساختاری را برای طیف وسیعی از توضیحات توصیف می کند و فرمول های پارامتری را برای محاسبه تنش های ناشی از عدم انطباق و ناپیوستگی ساختاری ارائه می دهد. کشف ساختارهای ساخته شده از صفحات و مقاطع غیر لوله ای. رویکرد استرس نقطه داغ ساختاری بر موارد خستگی احتمالی از انگشت جوش متمرکز است و سالهاست که در اتصالات لوله ای استفاده می شود. تنش نقطه داغ ساختاری ، به استثنای تعریف و توضیح در مورد ارتباط آن با خستگی. این کتاب روش هایی را برای تعیین آن توصیف می کند. این مقاله تعیین تنش را از هر دو روش تحلیل اجزای محدود و اندازه گیری فشار سنج نشان می دهد و بر استفاده از تجزیه و تحلیل تنش اجزای محدود تأکید می کند ، و راهنمایی در مورد انتخاب نوع و اندازه عنصر برای استفاده با عناصر جامد یا پوسته ارائه می دهد. سرانجام ، استفاده از توصیه ها را در چهار مطالعه موردی شامل تخمین خستگی سازه های جوش داده شده با استفاده از تنش های داغ ساختاری نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Structural Hot-Spot Stress Approach to Fatigue Analysis of Welded Components : Designer's Guide