دانلود پی دی اف کتاب Stickstoffbilanzüberschuss und Nitratauswaschung. Gibt es einen Zusammenhang? : Überprüfung einer direkten Korrelation aus Messreihen unterschiedlicher Publikationen

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2018 در گروه علوم زیست محیطی ، درجه: 1.0 ، دانشگاه Justus Liebig Gien (موسسه زیست محیطی منظر و مدیریت منابع) ، زبان: آلمانی ، چکیده: مازاد تعادل نیتروژن اغلب به عنوان شاخصی با نیترات دیده می شود. آب نشتی توابع مختلف در شرایط مرزی مشخص رابطه مستقیمی را اثبات می کنند. از سوی دیگر ، هیچ ارتباط مستقیمی حتی در آزمایش های طولانی مدت یافت نشد. هدف از این کار بررسی این موضوع بود که آیا یک اتصال احتمالی می تواند از طریق تعداد زیادی از مجموعه اندازه گیری ها از انتشارات مختلف ایجاد شود و ممکن است به کدام متغیرها وابسته باشد. علاوه بر تجمع داده ها برای کودهای کاملاً آلی و همچنین کشت دانه خالص و برای خاکهای لومی شنی و شنی ، یک رابطه معنی دار (05/0> α) بین دو عامل قابل تعیین است. برای بررسی تجزیه از نظر میزان آب تراوش ، گیاهان ریشه ای ، علفزارها و کودهای معدنی همبستگی قابل اعتمادی وجود ندارد. علاوه بر این ، هیچ ارتباط مستقیمی بین کودهای معدنی و آلی و مقدار مطلق کود حاصل از شستشوی نیترات وجود ندارد. ترکیبی از مقدار کود و آب تراوش نتیجه گیری تقریبی در مورد حداکثر شستشوی ممکن را می دهد. سایر عوامل مرتبط با شستشو ، مانند ظرفیت مزارع ، شخم و برداشت محصول ، اغلب به اندازه کافی مستند نیستند و بنابراین هیچ داده مفیدی ارائه نمی دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stickstoffbilanzüberschuss und Nitratauswaschung. Gibt es einen Zusammenhang? : Überprüfung einer direkten Korrelation aus Messreihen unterschiedlicher Publikationen