دانلود پی دی اف کتاب Statistische Methoden in der Geographie Band 2: Multivariate Statistik

[ad_1]

بخش 2 روش های آماری در جغرافیا مقدمه ای بر روش های آماری چند رشته ای و کاربرد آنها برای دانشجویان جغرافیا و علوم مرتبط مانند تحقیقات میدانی ، برنامه ریزی فضایی و دولتی ، برنامه ریزی شهری و بوم شناسی است. جعبه های متنی که به تازگی طراحی شده اند – فرمول ها و تشریفات ، امکانات و محدودیت ها ، روش های جغرافیایی – مشاهدات حتی بهتر را به خواننده ارائه می دهند. روشهای زیر برای آمار چند متغیره شرح داده شده است: همبستگی جزئی و چندگانه ، تحلیل رگرسیون چندگانه ، تحلیل رگرسیون با متغیرهای ساختگی ، تحلیل مسیر ، تحلیل واریانس ، تحلیل متغیر سلسله مراتبی ، مدل ورود به سیستم خطی و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی ، جداول اقتضایی چند بعدی و مدلهای خطی ، تجزیه و تحلیل م componentلفه های اصلی ، تایپ فضایی و تجزیه و تحلیل خوشه ای ، تحلیل اختیاری ، همبستگی های زمانی و همبستگی های متقابل ، همبستگی های مکانی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Statistische Methoden in der Geographie Band 2: Multivariate Statistik