دانلود پی دی اف کتاب Statistics for Environmental Biology and Toxicology

[ad_1]

آمار زیست شناسی زیست محیطی و سم شناسی روش های آماری مناسبی را برای تجزیه و تحلیل داده های زیست محیطی به دست آمده در آمار یا آزمایش های بیولوژیکی یا سم شناسی ارائه می دهد. با شروع احتمالات اساسی و یافته های آماری ، این متن از طریق تجزیه و تحلیل مدل های خطی غیر خطی و تعمیم یافته ، آزمون های روند ، داده های زمان به واقعه و داده های جدول بندی و سلسله مراتبی درجه بندی شده ادامه می یابد. برای تجزیه و تحلیل پیچیده تر ، نمونه های گسترده ای از جمله کد برنامه نویسی SAS و S-Plus برای کمک به خواننده در هنگام استفاده از روش های عملی ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Statistics for Environmental Biology and Toxicology