دانلود پی دی اف کتاب Statistical Methods For Agricultural Field Experiments

[ad_1]

این کتاب دارای 12 فصل است. من اصطلاحات را در طراحی آزمایشی مرتبط می دانم ، در حالی که II کاملاً به طراحی بلوک تصادفی و طرح بلوک تصادفی برای آزمایشات کشاورزی در این زمینه اختصاص یافته است. III تا حدی به آزمایشات در دو یا چند فاکتو در طرح های بلوک تصادفی اختصاص یافته است. IV با آزمایش های فاکتورهای تا حدی گیج و کاملاً گیج شده سروکار دارد. Cheap V با طراحی طرح تقسیم و طرح طرح نواری سرو کار دارد. VI مربوط به تکرار آزمایشات در طول سالها با نمونه هایی در آزمایشات کشاورزی در مزارع کشاورزان است ، در حالی که VII مربوط به سازگاری توالی ها و تیمارها است. VIII در حالی که IX با تکنیک های نمونه برداری کار می کند ، با تجزیه و تحلیل آزمایشات در مزارع پرورش دهنده سروکار دارد. X مربوط به مطالعات همبستگی و رگرسیون است. XI طلسم بررسی زراعی و سنتز نتایج مبتنی بر مکانیسم است. دوازدهم نهایی با روش و روش تحقیق در مورد سیستم های کشاورزی سرو کار دارد ، در حالی که برنامه جمع آوری تاریخ برای توصیف و ارزیابی سیستم های کشاورزی در پیوست آورده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Statistical Methods For Agricultural Field Experiments