دانلود پی دی اف کتاب Starke Reformer oder schwache Revolutionäre? : Ländliche Notabeln und das ägyptische Parlament in der 'Urabi-Bewegung, 1866-1882

[ad_1]

مجموعه مطالعات در مورد مشرق مدرن توسط کلاوس شوارتز ورلاگ به عنوان مطالعه ای درباره مشرق مدرن تاسیس شد. این بخشها به وقایع مذهبی ، سیاسی و اجتماعی در جوامع مسلمان دوران معاصر و حال اختصاص دارد. طیف این مجموعه به خاورمیانه و خاورمیانه محدود نمی شود ، بلکه موضوعات مربوطه را عمدتا در مناطق غیر مسلمان ، به عنوان مثال در اروپا یا آمریکا ، در نظر می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Starke Reformer oder schwache Revolutionäre? : Ländliche Notabeln und das ägyptische Parlament in der 'Urabi-Bewegung, 1866-1882