دانلود پی دی اف کتاب Städtebauliche Verträge : Privatrechtliche Vereinbarungen im Bereich der Wiener Raumordnung

[ad_1]

حدود قراردادهای توسعه شهری چیست؟ در این کار ، فرصت های طراحی قرارداد و چشم انداز قراردادهای توسعه شهری و همچنین خطرات و محدودیت های قراردادهای تخصیص واقعی از نظر قانونی ارائه و تجزیه و تحلیل می شود. قراردادهای توسعه شهری قراردادهایی طبق قوانین خصوصی در زمینه برنامه ریزی فضایی است که بین شهرداری و صاحبان املاک یا ذینفعان بلند مدت ملکی منعقد می شود که بالقوه عملاً تبدیل می شوند. تمرکز مرتبط با محتوا ، از جمله موارد دیگر ، سرمایه گذاری منظم در زیرساخت ها و امکان مشارکت هدفمند در یک پروژه ساختمانی برنامه ریزی شده وجود دارد. برنامه ریزی فضایی قرارداد نیز اکنون به کد ساختمان وین راه یافته است. انعطاف پذیری حاصل از آن ، هم از تمجید و هم از انتقاد در عمل ناشی می شود. س isال این است که آیا میزان قابل قبول بودن و اطمینان حقوقی اینگونه قراردادها تاکنون عمدتا درمان نشده است – در رابطه با وضعیت حقوقی جدید در وین.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Städtebauliche Verträge : Privatrechtliche Vereinbarungen im Bereich der Wiener Raumordnung