دانلود پی دی اف کتاب Springer Series in Light Scattering : Volume 2: Light Scattering, Radiative Transfer and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب بررسی روشهای نوین نظری و تجربی را در مطالعه پدیده های پراکندگی نور و فرآیندهای انتقال تابش در رسانه های تصادفی ارائه می دهد. این یک بررسی در مورد پراکندگی نور توسط آب دریا و حباب ها را ارائه می دهد ، و شامل یک فصل جداگانه است که به مطالعه سنجش از دور ابرهای بلوری با تمرکز بر اندازه ذرات می پردازد؟ پارامتری که به ندرت توسط تکنیک های سنجش از دور منفعل مورد مطالعه قرار می گیرد. به طور خاص ، این یک تجزیه و تحلیل جامع از انتقال تابش قطبی در رسانه های پراکندگی نور جایگزین فعال (به عنوان مثال ، کایرال) فراهم می کند و پیشرفت در طیف قطبی رسانه های ذره را کشف می کند. سرانجام ، این بحث در مورد پیشرفت های جدید در پراکندگی نور برای نظارت بر احتراق است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Springer Series in Light Scattering : Volume 2: Light Scattering, Radiative Transfer and Remote Sensing