دانلود پی دی اف کتاب Sprache, Wissen und Gesellschaft : Eine Einführung in die Linguistik des Deutschen

[ad_1]

کتاب مقدماتی ، زبان آلمانی را در همه ابعاد و رتبه ها تحت این پرسش اصلی قرار می دهد که چگونه زبان ، دانش و عمل با جامعه فرهنگی و اجتماعی مرتبط هستند و به هم پیوند می خورند. این وضعیت تحقیقات تجربی و نظری فعلی در مورد زبان آلمانی را می گیرد و آن را به عنوان خواننده ارائه می دهد. دیدگاه توصیف مبتنی بر استفاده و فرهنگ اجتماعی یک الگوی اصلی در تحقیقات زبانی فعلی است. در اینجا این به عنوان پایه ای برای معرفی زبانی زبان آلمانی برای اولین بار است. تمرکز بر استفاده خوانندگان از زبان آنها بوده است. مقدمه شما را تشویق می کند که نقش اصلی زبان را برای انسان درک کنید و از مطالعه بیشتر زبان شناسی برای کاوش مستقل در زمینه های متنوعی که زبان در آن قرار دارد ، استفاده کنید. این کار با موضع گیری مشخص زبانی انجام می شود ، اما به طور مداوم به سمت واقعیات معطوف است و به یک مکتب زبانی محدود نمی شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sprache, Wissen und Gesellschaft : Eine Einführung in die Linguistik des Deutschen