دانلود پی دی اف کتاب Sport et genre : Le tennis est-il pionnier en matière d'égalité ?

[ad_1]

از اواخر قرن نوزدهم از نظر برابری ورزشی چه پیشرفتی حاصل شده است ، اکنون در کجا هستیم و چه زمینه هایی برای دستیابی به برابری ابزار و رفتار بین ورزشکاران زن و مرد وجود دارد؟ تحقیق در این کتاب سعی دارد تا با رویکردی تاریخی و مطالعات جنسیتی وضعیت این ورزشکاران را روشن کند. رویکرد ویژه ای به موضوع مورد مطالعه در زمینه تاریخ.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sport et genre : Le tennis est-il pionnier en matière d'égalité ?