دانلود پی دی اف کتاب Soil Dynamics and Soil-Structure Interaction for Resilient Infrastructure : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures

[ad_1]

زیرساخت ها کلید ایجاد یک جامعه پایدار است. این بر آینده و همچنین شرایط اقتصادی ما تأثیر می گذارد. در واقع ، زیرساخت هایی که امروز در حال ایجاد آنها هستیم ، جوامع فردا را شکل می دهند. Geomast 2017 محلی را برای محققان و پزشکان در سراسر جهان ایجاد کرده است تا تخصص خود را برای پیشبرد نقش فناوری نوآورانه در توسعه زیرساخت های پایدار به اشتراک بگذارند. این حجم بر نقش خاک-ساختار-تعامل و پویایی خاک متمرکز است. این مطالعه موردی و همچنین مدل های فیزیکی و عددی ساختارهای زمینی را مورد بحث قرار می دهد. این شامل: تعامل خاک – ساختار – تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی ، رفتار پویای خاک و مایع سازی خاک. امید است که این حجم به پیشرفت برش زیرساخت های نسل بعدی کمک کند. این جلد بخشی از مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی Geomast و نمایشگاه زیرساخت های مدنی پایدار ، مصر 2017 است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Soil Dynamics and Soil-Structure Interaction for Resilient Infrastructure : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures