دانلود پی دی اف کتاب Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe :

[ad_1]

این کتاب بر متغیرهای ساختاری اجتماعی ، از جمله طبقه اجتماعی ، مذهب ، محل سکونت شهری / روستایی ، سن و جنسیت تأثیر می گذارد و بر تنظیمات رای گیری فرد تأثیر می گذارد. در دهه های اخیر هم ساختار اجتماعی و هم ساختار اجتماعی تعیین کننده رفتار رأی دادن افراد است. در جهت گیری ارزشی نیز تغییراتی ایجاد شده است ، به عنوان مثال از ارزشهای دینی به سکولار و اقتدارگرایانه تر به ارزشهای لیبرال. نویسنده به این سالات می پردازد: ساختار اجتماعی و گرایش ارزشی چگونه بر انتخاب حزب در دموکراسی های پیشرفته صنعتی تأثیر می گذارد؟ تأثیر ساختار اجتماعی در انتخاب حزب تا چه اندازه از طریق خم شدن ارزش ارسال می شود ؛ تأثیر شیب قیمت بر اثرات علی علی انتخاب طرف برای متغیرهای ساختاری قبلی کنترل می شود؟ این کتاب برای دانشجویان و دانش پژوهان پیشرفته در زمینه های سیاست تطبیقی ​​، سیاست های انتخاباتی و جامعه شناسی سیاسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe :