دانلود پی دی اف کتاب Social and Environmental Dimensions of Organizations and Supply Chains : Tradeoffs and Synergies

[ad_1]

این کتاب در مورد عوامل محیطی و اجتماعی در زنجیره های تأمین بین المللی و شبکه های صنعت متمرکز است. این تحقیق بررسی می کند که آیا عملیات اجتماعی مسئول و سازگار با محیط زیست با اهداف اقتصادی مکمل یا متناقض هستند. این کتاب در مورد رویکردهای نوآورانه برای مدیریت عملکرد اقتصادی ، اکولوژیکی و اجتماعی در شبکه های تأمین از دیدگاه های مختلف توضیح می دهد. علاوه بر این ، ثبات را به فرایندهای عملیاتی اضافه می کند و زمینه های خاص برنامه را دارد. علاوه بر این ، بعد اجتماعی پایداری را پوشش می دهد. افزایش ثبات در مدیریت ، شرکت ها را مجبور به تکرار مفهوم سودآوری می کند که باعث فعالیت آنها می شود. استانداردهای اجتماعی و اهداف اکولوژیکی نمایانگر عوامل مهمی هستند که شبکه های صنعت را به چالش می کشند. تعامل این اهداف نیاز به بینش جدیدی از تحقیقات علمی و عملکرد مدیریتی دارد. رویکردها و سیستم های جدید برای کاهش آسیب های زیست محیطی و اجتماعی و ارتقا and پایداری مورد نیاز است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Social and Environmental Dimensions of Organizations and Supply Chains : Tradeoffs and Synergies