دانلود پی دی اف کتاب Social Aesthetics and the School Environment : A Case Study of the Chivalric Ethos

[ad_1]

این کتاب از طریق یک رویکرد زیبایی شناختی با سه حوزه ادبیات بر مدیریت کلاس زیبایی شناسی غلبه دارد: تاریخچه و مبانی فلسفی چیلری ، ترویج آداب و معاشرت از طریق دوران ویکتوریا و مسائل موازی هویت در آموزش و پرورش آموزش قرن بیست و یکم. هدف این کتاب بررسی رابطه آداب و آموزش است. مطالعه موردی ارائه شده به طور خاص به س followingال زیر پرداخته است: چگونه می توان آداب را دوباره در یک محیط آموزشی تصور کرد یا طبقه بندی کرد؟ برخی از مطالعات به مفهوم زیبایی شناسی و زمینه تعلیمی در مدیریت کلاس های آمریکایی و زندگی در کلاس می پردازند و اتوود مفهوم اجتماعی جوانمردی قرون وسطایی را در طی قرن ها و قرن ها تعیین می کند و استدلال می کند که آن در ساخت اجتماعی طبقاتی در قرن بیست و یکم خود را نشان داده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Social Aesthetics and the School Environment : A Case Study of the Chivalric Ethos