دانلود پی دی اف کتاب Small States and EU Governance : Malta in EU Decision-Making Processes

[ad_1]

این کتاب س importantال مهمی را در مورد تأثیر دولت های کوچک و دولت های آنها در روند تصمیم گیری اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) بررسی می کند. – آیا دولت های کوچکتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روند تصمیم گیری اتحادیه اروپا تأثیرگذار هستند؟ به عبارت دیگر ، آیا آنها از نفوذ در این فرایندها استفاده می کنند؟ و اگر چنین است ، آنها چگونه و در چه سطحی این کار را انجام می دهند؟ این کتاب به مالت – کوچکترین ایالت اتحادیه اروپا – اشاره دارد و اینکه آیا بر “بارگذاری” اولویت های آن در دو مرحله مجزا از فرایندهای تصمیم گیری قانونی اتحادیه اروپا تأثیر می گذارد ، و اینکه آیا تمرکز بر تصمیم گیری ( شکل گیری) او می خواهد با تمرکز به سوالات بالا پاسخ دهد. تصمیم گیری (تصویب). مواردی که انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند ، به رفتار دولت مالت در مذاکرات قانونگذاری در حوزه های سیاست اتحادیه اروپا بسیار مربوط است. این دستورالعمل های اتحادیه اروپا درباره مقالات تولید مواد شیمیایی (تحت سیاست های رقابت و بهداشت و ایمنی مصرف کننده اتحادیه اروپا) و ذینفعان حمایت بین المللی (مشمول سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا) در مورد گسترش اقامت طولانی مدت اتحادیه اروپا را تصویب می کنند. همانطور که در فصول بعدی کتاب تجزیه و تحلیل شد ، دولت مالت در اعمال نفوذ خود در این فرایندهای تصمیم گیری اتحادیه اروپا موفقیت های مختلفی داشته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Small States and EU Governance : Malta in EU Decision-Making Processes