دانلود پی دی اف کتاب Shadows of Empire in West Africa : New Perspectives on European Fortifications

[ad_1]

این مقاله ها قلعه های اروپایی در آفریقای غربی را به عنوان مراکزی توصیف می کنند که افراد مختلفی از نظر اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی با یکدیگر تعامل و تعامل دارند. این مجموعه تاریخ ، باستان شناسی ، مطالعات فرهنگی و سایر موارد را گردآوری می کند تا تصویری دقیق از استحکامات ارائه دهد ، نشان می دهد چگونه اقدامات و تأثیرات ساختمان ها در طول زمان منعکس کننده اهداف ، مأموریت ها ، وفاداری و پویایی قدرت منطقه است. تغییر کرده است. تغییر کرد. نویسندگان با تمرکز بر استحکامات غنا ، در مورد چگونگی تفسیر این ساختارها به عنوان پیوند دهنده تاریخ غنا و تاریخ آفریقای غربی با بسیاری از تاریخهای جهانی بحث می کنند. آنها درک بیشتری از کاربرد معاصر قلعه به عنوان مکان های میراثی ، جایی که تجربه آفریقایی-اروپایی از طریق تورهای راهنما و موزه ها نقل می شود ، فراهم می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Shadows of Empire in West Africa : New Perspectives on European Fortifications