دانلود پی دی اف کتاب Sedimentation : Exclusion and Removal of Sediment From Diverted Water

[ad_1]

این مونوگرافی ، مختصری از انحراف آب و روش های حذف یا حذف رسوب از آب خارج شده را ارائه می دهد. تأکید بر خصوصیات جریان و معنای مرتبط رسوبگذاری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sedimentation : Exclusion and Removal of Sediment From Diverted Water