دانلود پی دی اف کتاب SchoolX : How Principals Can Design a Transformative School Experience for Students, Teachers, Parents – and Themselves

[ad_1]

چگونه می توانیم تجربه مدرسه را برای همه ذینفعان تغییر دهیم؟ پاسخ جترو جونز این است: طراحی تفکر. SchoolX به مدیران نشان می دهد که چگونه طراح باشند ، نه فقط مدیر یا رهبر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب SchoolX : How Principals Can Design a Transformative School Experience for Students, Teachers, Parents – and Themselves