دانلود پی دی اف کتاب Salvation As a Mechanical Process : Do Christians Need to Believe That Jesus Died for Their Sins?

[ad_1]

به مسیحیان تعلیم داده شده است که عیسی برای پرداخت جریمه یا دیه برای افشای گناهان یا کفاره ما بر روی صلیب درگذشت. علاوه بر این ، به آنها آموخته شده است كه مرگ عیسی تنها راهی است كه از طریق آن افراد می توانند به رستگاری ابدی برسند. به طور کلی ، این مفهوم را توجیه کفاره خون می نامند. یکی از دلایل این تعلیم این است که پیشرفت مکانیک نیوتنی باعث شده است ما باور کنیم که نجات خدا به آسانی درک می شود مانند دنیای فیزیکی قرن هفدهم و هجدهم. این کتاب نشان می دهد گزینه های دیگری برای درک بهره برداری عیسی وجود دارد که با درک قرن بیستم و بیست و یکم از جهان فیزیکی ما سازگار است. در حقیقت ، نویسندگان مسیحی اولیه (از جمله خود کتاب مقدس) این گزینه ها را توصیف کرده اند. اگرچه “کفاره سیل” در فرهنگ روم باستان قابل درک است ، اما در فرهنگ ما قابل درک نیست. نتیجه اجتناب ناپذیر این است که ما باید کفاره سیل را بگیریم. و باید روش های جایگزینی برای درک اهمیت زمانی بهره برداری های عیسی (ع) فراهم شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Salvation As a Mechanical Process : Do Christians Need to Believe That Jesus Died for Their Sins?