دانلود پی دی اف کتاب Rückstellungen für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen in der Steuerbilanz

[ad_1]

برای روش تعیین سود مقایسه دارایی تجاری ، ایجاد تعهد برای بدهی های نامشخص در قسمت بدهی های ترازنامه مالیاتی وجود دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل سیستماتیک پیش نیازهای مقررات مسئولیت ، نویسنده مفاد تعهدات حقوق عمومی در رابطه با ترازنامه را بررسی می کند. ویژگیهای خاص این گروه از موارد و تأثیرات آنها در حسابداری مقررات نشان داده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rückstellungen für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen in der Steuerbilanz