دانلود پی دی اف کتاب Routledge International Handbook of Religion in Global Society

[ad_1]

مانند هر موضوع دیگری ، مطالعه دین نیز فرزند زمان خود است. در قرن بیستم شکل گرفته و جعل می شود ، منعکس کننده منافع جهانی و اوضاع سیاسی آن زمان است. همانطور که قرن بیست و یکم گسترش می یابد ، همراه با دین در حال گذر از یک گذار اساسی است. این بخش کار جدید دین و چشم اندازهای جدیدی را نشان می دهد که در مرزهای سنت دینی ، نظم دانشگاهی و سرزمین کار می کنند. تأثیر فرآیندهای جهانی سازی در شبکه های اجتماعی و فرهنگی از طریق رسانه های جدید ، مانند اینترنت ، در قدرت گسترده تر سرمایه داری جهانی و افزایش نفوذ نهادهای بین المللی و ابزارهای قانونی مشهود است. دین نیز تغییر کرده است و آشنایی نیز دارد. این کتاب راهنما با ترسیم تغییرات در هشت حوزه اصلی امروز: بازارها و مارک تجاری ، بینش های جدیدی در مورد واقعیت پویای دین در جوامع جهانی ارائه می دهد. اخلاق و کیفیت معاصر ؛ شناسایی صمیمی جنبش بین المللی؛ جامعه مهاجران پاسخ به تنوع تنش ملی و اندیشه در مورد “دین”. این مباحث مباحث جدیدی را در کتابچه منعکس و به آنها نزدیک می کند که فراتر از دستور کارهای موجود است. این راهنما با گردآوری دانشمندان در هر سنین و مراحل شغلی از سراسر جهان ، دینامیک دین در جوامع جهانی را نشان می دهد. این مقدمه ای در دسترس برای روشهای جدید رویکرد مطالعه دین از نظر عملی ، نظری و جغرافیایی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Routledge International Handbook of Religion in Global Society