دانلود پی دی اف کتاب Routledge Handbook of Marxism and Post-Marxism

[ad_1]

طی دو دهه گذشته ، مارکسیسم به عنوان یک برنامه تحقیقاتی و افزایش مخاطبان خود از احیا برخوردار شده است. این تجدید حیات با احیای رقابت ضد سرمایه از زمان اعتراضات سیاتل در سال 1999 و تأثیر بحران اقتصادی و مالی جهانی در سالهای 2007–8 همراه بوده است. این در تضاد با ظهور مارکسیسم از دهه 1980 است که متفکرانی چون یورگن هابرماس ، شانتال موفی ، رانجیت گوها و آلن بدیو آن را نشان می دهند. این کتاب راهنمای توسعه مارکسیسم و ​​پسا مارکسیسم است ، که به موجب آن آنها در واقع در برابر یک زمینه جهانی ارتباط برقرار می کنند. با عبور از مرزهای انضباطی بین فلسفه ، اقتصاد ، سیاست و تاریخ ، طیف بین المللی از همکاران متخصص ، خواننده را از طریق انواع اصلی و تعصبات مارکسیسم و ​​پسا مارکسیسم هدایت می کنند. از طریق مجموعه ای از مقالات قاب و گویا ، خوانندگان این سنت ها را ، از مارکس و انگلس ، از طریق متفکران بین الملل دوم و سوم (رزا لوکزامبورگ ، لنین و تروتسکی ، دیگران) ، سه قاره و چهره های معاصر تر مانند مطالعات Subaltern و Post-Colonial ، Huy Newton ، Fredrick Jameson ، Judith Butler ، Emmanuel Wallerstein و Sameer Amin. کتاب راهنمای مارکسیسم و ​​پست مارکسیسم Routledge مورد توجه محققان و محققان قرار خواهد گرفت ، از جمله فلسفه ، مطالعات فرهنگی و نظریه ، جامعه شناسی ، اقتصاد سیاسی و بسیاری از زمینه های علوم سیاسی ، نظریه سیاسی ، مارکسیسم ، ایدئولوژی های سیاسی و نظریه انتقادی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Routledge Handbook of Marxism and Post-Marxism