دانلود پی دی اف کتاب Routes sanglantes de la traite négrière : Soundjata Keïta versus Napoléon Bonaparte

[ad_1]

نظر مشهور تاریخ نگاری استعماری این است که تجارت برده تجارت آزاد مبتنی بر بازار داخلی بردگان در آفریقا بود. سپس بردهایی که قاچاق سلطان سیاه را قاچاق می کردند توقیف می شوند. با این حال ، این فقط یک نسخه کوتاه از واقعیت ها است ، که نقش صاحبان کشتی و تبلیغات اروپایی را پنهان می کند. وظیفه این است که چگونه در مواجهه با بحران فاجعه بار تجارت برده پادشاهان آفریقا ، به شیوه خود ، به طرق مختلف رفتار کنیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Routes sanglantes de la traite négrière : Soundjata Keïta versus Napoléon Bonaparte