دانلود پی دی اف کتاب Rome's Sicilian Slave Wars : The Revolts of Eunus and Salvius, 136-132 and 105-100 BC

[ad_1]

در سال 136 قبل از میلاد ، در سیسیل (که آن زمان یکی از استانهای روم بود) ، حدود چهارصد برده از تبار سوریه از اربابان خود قیام کردند و شهر بسیار شنیع حنا را تصرف کردند. رهبر آنها ، یک طالع بینی به نام یونس ، پادشاه اعلام شد (نام سلطنتی سوریه آنتیوکوس را به خود گرفت) و به زودی دهها هزار برده فراری و همچنین سیسیلیان از نژاد فقیر برای پیوستن به پادشاهی نوپای او وارد شدند. قرار بود پادگان Antiochus رومیان را از سراسر سیسیل بدرقه کند. رومی ها با شدت و استمرار خاصی پاسخ دادند و منجر به سالها جنگ وحشیانه و سرکوب شدند. 132 كانتوس آنتیوكوس سوریان غربی منكر شدند ، اما دستور كار آنها در سال 105 قبل از میلاد دوباره احیا شد ، زمانی كه بردگان شورشی سالویوس را به عنوان پادشاه تریفون اعلام كردند ، با عواقب تلخ و خونین مشابه. ناتالی بارسا این وقایع را با جزئیات بی سابقه ای توصیف و تحلیل کرد. تحقیق درباره منابع باستانی زنده نویسنده همچنین میراث دیرینه برده داری ، کمک به بحران هایی را که منجر به جنگ اجتماعی لرزه ای شده و الگویی برای شورش معروف تر اسپارتاکوس در سالهای 73–71 پ. م.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rome's Sicilian Slave Wars : The Revolts of Eunus and Salvius, 136-132 and 105-100 BC