دانلود پی دی اف کتاب Romanticism’s Other Minds : Poetry, Cognition, and the Science of Sociability

[ad_1]

در سایر موارد رمانتیسیسم: شعر ، شناخت و صلاحیت علم ، جان ساوارسی با اطمینان مجدد از رابطه زودهنگام شعر و علم رمانتیک ، افشاگری پیشینه ای از رویکردهای شناختی ادبیات و شناختی را از رویکردهای هتوفور در طول مدت گذشته بررسی کرده است نامزدی. نویسندگان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم شعر را به عنوان دریچه ای به ساختارهای بنیادی منشأ ، فکر و عواطف ذهن باز کردند. در حالی که این منطق عاشقانه به ایجاد ارتباط شناخته شده ای بین شعر و درون نگری یا شعور خصوصی کمک می کرد ، Savage استدلال می کند که به طور طبیعی شعر را به بستری برای بحث های شگفت انگیز درباره ذهن اجتماعی تبدیل کرده است. از شعرهای جیمز مکفرسون گرفته تا شعر باستانی اسکاتلندی از وردزورث و تصنیف غنایی کلریج ، شاعران با الهام از ادبیات سنتی و پیش بینی های علمی اخیر ، تاریخچه های جایگزین شناخت ، تاریخ هایی را که به طور متفاوت غیرشخصی ، میان رشته ای هستند و بر مجموعه تأکید می کنند ، تولید می کنند. گردآوری فیزیولوژی شعر ، فلسفه ذهن و تجربه مجسم – همراه با مطالعات عمده جیمز مک فرسون ، آنا لتیتیا باربول ، ویلیام وردزورث و والتر اسکات – مکالمات میان رشته ای ادبیات رمانتیسیسم را از ذهن های دیگر رمانتیسم انجام می دهد. تئوری.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Romanticism’s Other Minds : Poetry, Cognition, and the Science of Sociability