دانلود پی دی اف کتاب Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric : Exploring Audiences Empirically

[ad_1]

این کتاب بلاغت بلاغت و استقبال را بررسی می کند. نویسندگان با در نظر گرفتن خصوصیات کلمات بلاغی بلاغت و متونی که در متن مشاهده می شوند و انواع مختلف استقبال و / یا استفاده و تعامل مخاطبان ، رابطه بین بلاغت و استقبال را بررسی می کنند. در زمان ما ، رسانه های جدید و اشکال جدید ارتباطی تشخیص بین گوینده و مخاطب را دشوار کرده است. مشارکت فعال کاربران و بینندگان بیش از هر زمان دیگری مهم است. این پروژه بر این فرض استوار است که تحقیقات بلاغی باید در درک ، مفهوم و بررسی مخاطبان بلاغی تجدید نظر کند. مخاطبان عموماً درک شده به عنوان ساختارهای نظری دیده می شوند که به طور رسمی و متنی مورد بررسی قرار می گیرند ، و توجه بیشتری به همکاران به کاوشهای تجربی مخاطبان واقعی و کاربران می پردازد. این کتاب دانش جدیدی در زمینه عملکرد بلاغت و همچنین مثالها و نمونه های جدیدی از بلاغت را در اختیار خوانندگان قرار خواهد داد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric : Exploring Audiences Empirically