دانلود پی دی اف کتاب Revolutionärer Weg 21 – Strategie und Taktik im Klassenkampf II. Teil

[ad_1]

در حال تغییر سریع شرایط در جهان ، ایجاد تناقضات و مداخلات شدید احزاب مانند KABD (Kommunistische Arbeiter Bund Deutschlands – سازمان قبلی MLPD) تقاضای فزاینده ای را برای تجزیه و تحلیل بتن از شرایط و توسعه بتن ایجاد کرده است. از استراتژی و تاکتیک. توانایی اعمال آگاهانه دیالکتیکی برای هدایت و توسعه مبارزه طبقاتی پرولتری باید با عزم راسخ گسترش یابد. این کار REVOLUTIONARY WEG 20/21 بود. استراتژی و تاکتیکهای بورژوازی نیز بررسی شد. او به عنوان پایه استراتژی و تاکتیک های پرولتری عمل می کند و آنها را به طور مختصر به کار می برد. از جمله موارد دیگر در مراحل مبارزه طبقاتی پرولتری ، مبارزه جوانان طبقه کارگر و مبارزه ضد فاشیست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revolutionärer Weg 21 – Strategie und Taktik im Klassenkampf II. Teil