دانلود پی دی اف کتاب Revivalist Fantasy : Alliterative Verse and Nationalist Literary History

[ad_1]

Revivalist Fantasy: رندی پی. نسخه Ultrativ و تاریخ ادبیات ملی گرایانه ، توسط شیف ، با تجزیه و تحلیل زمینه ملی گرایی برای محققان و سردبیرانی که در انتشار نظریه تاریخی ادبی احیا objective عینی شرکت دارند ، به مکالمات اخیر در مورد تاریخ انضباطی کمک می کنند. خیال تجدید حیات دوباره به زمینه های محلی کار کنش گزینشی گزینشی پیوند می خورد و به احیای گرایی تغییر جهت دهنده نگاه می کند. شیف در متون شعری به عنوان فرانكوفوبیك تجدید نظر كرد و اشراف سنتی امپریالیستی را در ترجمه پلورن از ویلیام جستجو كرد. وی با اتصال بازیگران زن قدرتمند این شعر با نگرانی در مورد کنترل ثروت و دارایی زنان در مناطق نظامی انگلیس ، در بحث جنسیت در سر گاوین و شوالیه سبز سهیم شد. این کتاب همچنین به بررسی حساسیت های مرزی قبل از ملی نیروهای مسلح می پردازد که باعث آگاهی آرتور از آرتور و گلگوروس و گاوین می شود و بهره برداری از ترکیب مشترک در میراث فیزیکی سنت پیرس وومن را بررسی می کند. تخیل احیاگرانه نتیجه می گیرد که ناسیونالیسم احیاگرایی نشان دهنده تداوم قابل توجهی بین جهان اواخر قرون وسطی و پس از ملی است و به جای تعلیق تاریخ منتقدان در کاوش علمی ریشه های خود ، به ایجاد رابطه بین گذشته و حال افزوده است. این کتاب مورد توجه محققان تاریخ تحریریه و مطالعات ترجمه و علاقه مندان به مطالعات نسخه خطی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revivalist Fantasy : Alliterative Verse and Nationalist Literary History