دانلود پی دی اف کتاب Revisiting Mysticism

[ad_1]

دوازده مقاله در این مجموعه با بررسی ماهیت اندیشه آن از دو منظر شرقی و غربی و فلسفی و دینی ، دانش در زمینه موضوع غنی و متنوع عرفان را ارتقا می بخشد. این موارد شامل مطالعه عرفای خاص از جمله ترزا دو آویلا ، لیدی نیجو ، هیروشی موتایوما و میرآبای و اندیشمندان درباره عرفان از جمله کانت ، نیچه و ویتگنشتاین است. این کتاب با دو مطالعه توصیفی درباره شباهت های زندگی ترزا دو آویلا و اسرار زمان ها و فرهنگ های بسیار متفاوت آغاز می شود. مسئله عرفان و اخلاق در سه مقاله مطرح شده است ، و در نیچه مفاهیم اصلی شامل پدیده های آگاهانه ناب و وحدت بنیادی در دو مقاله جداگانه مطرح شده است. تفسیرهای ویتگنشتاین درباره عرفان در دو مقاله مورد بررسی قرار می گیرد ، یکی آنها را در چشم انداز توسعه کلی آنها قرار می دهد و دیگری در مقایسه با اندیشه های اخیر قاره ای آنها را مطالعه می کند. این کتاب با دو مقاله به پایان می رسد که به طور گسترده ای قابل مشاهده است ، یکی از بررسی زیبایی شناسی کانتی و دیگری از تفاسیر مکانیکی کوانتوم از واقعیت. روی هم رفته ، این مقاله ها تأیید می کنند که قدرت عرفان به عنوان موضوعات نهایی تصور می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revisiting Mysticism