دانلود پی دی اف کتاب Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :

[ad_1]

این کتاب با مقایسه وابستگی قرن نوزدهم به تجارت با جهانی سازی معاصر ، که در آن ویژگی اصلی جهانی سازی معاصر ، گسترش شبکه های تولید جهانی است که در گذشته به طور قابل توجهی وجود نداشت ، مورد توجه قرار می گیرد. ماسوود نشان می دهد که ظهور شبکه های تولید جهانی (GPN) نتیجه آزادسازی اقتصادی و تجاری نبوده ، بلکه به دنبال توسعه نئوپروکسیونیستی در دهه 1980 است که شبکه ملی مبتنی بر تولید ژاپن را کاتالیز می کند تا به GPN های فعلی تبدیل شود. کار به عنوان . از طریق این مطالعه موردی ژاپن ، نویسنده موردی را ارائه داده است تا در مورد ریشه های جهانی شدن تجدید نظر کند و برخی از عواقبی را که احتمالاً از یک گذار تکاملی تدریجی به سمت اقتصاد جهانی سرچشمه می گیرد ، بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :