دانلود پی دی اف کتاب Review of the Draft NTP Monograph : Systematic Review of Fluoride Exposure and Neurodevelopmental and Cognitive Health Effects

[ad_1]

برنامه ملی سم شناسی (NTP) یک بررسی سیستماتیک از شواهد اثرات سو ad رشد عصبی و شناختی عملکرد فلوراید را انجام داد. یافته های NTP در یک بررسی مونوگرافی از قرار گرفتن در معرض فلوراید و اثرات رشد عصبی و شناختی سلامت خلاصه می شود. به درخواست NTP ، کمیته ای که توسط آکادمی های ملی تشکیل شد ، برای اطمینان از صحت آن گزارش ، تک نگاری وی را بررسی کرد. یادآوری این نکته ضروری است که کمیته وظیفه بررسی تک نگاری و تلاشهای آن در ارزیابی اینکه آیا شواهد ارائه شده در این مونوگرافی از یافته های NTP پشتیبانی می کند را بر عهده داشت. بنابراین ، این ارزیابی مستقل از شواهد خود را انجام نداده است و ممیزی داده را انجام نداده است. با این حال ، برخی از ادبیات اصلی را مرور کرد تا بررسی تک نگاری ها را امکان پذیر کند. پیش نویس بررسی نگارش NT شامل یافته ها و پیشنهاداتی برای بهبود و برخی از یافته های همپوشانی مربوط به روش ها ، ارزیابی شواهد حیوانات و انسان و یافته های خطرناک NTP است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Review of the Draft NTP Monograph : Systematic Review of Fluoride Exposure and Neurodevelopmental and Cognitive Health Effects