دانلود پی دی اف کتاب Revelation : God and Satan in the Apocalypse

[ad_1]

در این کتاب ، جیمز کالاس چهار مورد از مشهورترین روشهای برخورد مسیحیان با کتاب مکاشفه را تحلیل می کند. او با کسانی که طرفدار دیدگاه تاریخ هستند موافق است و معتقد است که Epistle در پیش بینی امید به بازگشت مسیح آینده نگر است ، اما انکار می کند که این صرفاً بحث روزهای آخر جهان است. او تاریخچه را به عنوان اثبات نشده و کفرآمیز تکرار می کند که از کتاب برای محاسبه زمانهای خاص وقایع انسانی استفاده می کند. والاس ، با تأکید بر شخصیت بی انتهای وعده های خداوند به مردم رنج دیده خود ، سنگ بنایی از “تاریخ ابوسو” ، تأکید کرد که این اصطلاح به همه مردان در هر زمان گفته می شود. او كاملاً “تاریخ” را تأیید می كند و اصرار دارد كه وحی ابتدا باید در متن خوانندگان اصلی آن – مسیحیان در آسیای صغیر – و پیشینه تاریخی آن فهمیده شود. کلز با استناد به نتیجه گیری خود با مثالهای کتاب مقدس و تاریخی ، ریشه ها و سبک نوشتن آخرالزمان را مرور کرد. وی خاطرنشان كرد كه موضوع چنین ادبیاتی ، درگیری گسترده بین خدا و شیطان ، در مواقعی كه ناامیدی قوم خدا به دردسر افتاد ، بوجود آمد. او درباره هدف فوری مکاشفه بحث می کند ، و زبان نمادین خود را به عنوان پیامی مبدل امید از رسول زندانی به مسیحیانی که از آزار و اذیت شدید رم رنج می برند ، توصیف می کند. فقط در این صورت است که او پیام جان را به مسیحیان امروز با دقت ارزیابی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revelation : God and Satan in the Apocalypse