دانلود پی دی اف کتاب Reuniting Economy and Ecology in Sustainable Development

[ad_1]

ارزیابی مجدد در توسعه پایدار اقتصاد و بوم شناسی بخشی از مجموعه ای از جنبه های مختلف توسعه پایدار است که در آن انجمن بر کیفیت و کیفیت روابط بین افراد مشترک بین یک مکان خاص و مردم و محیط آنها تمرکز می کند. و تغییر اجتماعی برای سطح بالاتری از هوشیاری و مسئولیت بیشتر در مراقبت از یک مادر ، و تداوم آن که به موجب آن یک نسل با انتقال آنها به نسل بعدی ، که آنها را به نسل بعدی و غیره منتقل می کند ، گزینه ها را ذخیره می کند. . بر. چشم انداز در این کتاب ذوب زیست محیطی و اقتصاد به مفهوم واحدی از پایداری اجتماعی-محیطی است. نویسنده پیشنهاد می کند که تقسیم ایدئولوژیک اکولوژی و اقتصاد جامعه را آنگونه که ما می شناسیم از بین می برد. وظیفه ما به عنوان بزرگسالان ترمیم محیط برای کودکانی است که مایلند آنرا به ارث ببرند. محور این کتاب پیوند بین اقتصاد و بوم شناسی و پتانسیل بسیار زیاد این رابطه برای تأثیر بر روند تغییر در جوامع است. نویسندگان اظهار داشتند که در جامعه سالم و آینده نگر نقش اساسی برای پایداری وجود دارد. هر یک از این چهار مفهوم – اقتصاد ، محیط زیست ، جامعه و پایداری – به تنهایی ترسناک هستند. هر مبحث متفاوت نوشته شده است ، اما در مورد چگونگی ارتباط آنها با محیط زیست بسیار کم نوشته شده است. اقتصاد اتحاد مجدد و بوم شناسی این ارتباطات را ایجاد می کند و زمینه ای برای یافتن راه حل هایی برای دستیابی به جوامع پایدار فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reuniting Economy and Ecology in Sustainable Development