دانلود پی دی اف کتاب Resource Allocation with Carrier Aggregation in Cellular Networks : Optimality and Spectrum Sharing using C++ and MATLAB

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد مدیریت منابع کارآمد برای سیستم های اشتراکی طیف در آینده را معرفی می کند. این کتاب بر ارائه چارچوبی بهینه برای تخصیص منابع مبتنی بر تجمیع شرکت مخابراتی جهت تخصیص کارآمد منابع مخابراتی متعدد در بین کاربران تلفن همراه متمرکز است. علاوه بر این ، مکانیزم قیمت گذاری وابسته به ترافیک بهینه را فراهم می کند که می تواند برای دریافت هزینه از کاربران تلفن همراه برای منابع اختصاص یافته توسط ارائه دهندگان شبکه استفاده شود. این کتاب تخصیص منابع مختلفی را با راه حلهای تجمع حامل برای سناریوهای مختلف به اشتراک گذاری طیف ارائه می دهد و آنها را مقایسه می کند. راه حل های ارائه شده ، کیفیت متنوع تجربه مورد نیاز چندین برنامه را که روی دستگاه کاربر اجرا می شوند ، در نظر می گیرند ، زیرا برنامه های مختلف به عملکرد برنامه های مختلفی نیاز دارند. علاوه بر این ، این کتاب به مشکل تخصیص منابع برای سیستم های تقسیم طیف که در هنگام تخصیص منابع شبکه به تبعیض کاربر نیاز دارند ، می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Resource Allocation with Carrier Aggregation in Cellular Networks : Optimality and Spectrum Sharing using C++ and MATLAB