دانلود پی دی اف کتاب Resounding Pasts: Essays in Literature, Popular Music, and Cultural Memory

[ad_1]

حوزه مطالعات حافظه مدتهاست که از یادآوری ، فراموش شدن ، بازآفرینی و یا کارکرد رویدادهای گذشته در دو سطح فردی و جمعی جلوگیری می کند. با این وجود در عصری که انواع مختلفی از بزرگداشتهای هنری و فرهنگی شروع به همپوشانی و واکنش با یکدیگر می کنند ، پویایی یادآوری و فراموشی فرهنگی به شبکه ای به طور فزاینده از نمایش ها گره خورده است که موقت است ، هم از نظر فرهنگی و هم از لحاظ داخلی کار می کند. و مرزهای ملی. متون چرخشی عمومی ، که بین مصنوع فرهنگی و شی artistic هنری ، چه آثار موسیقی و چه ادبی ، چه به صورت جداگانه و چه غالباً در ارتباط با یکدیگر ، بین رویدادهای فرهنگی و شخصیت های آن وقایع تلاقی می کنند ، به شکل گیری تجربیات کمک می کنند. موسیقی و ادبیات با انتشار اجتماعات فرهنگی آنها از طریق اشکال خاص فرهنگی و اجتماعی ، ژانرها و روش های انتشار ، بخشی از صمیمیت جهانی در حال رشد مواد اولیه ای می شوند که ما از طریق آنها به اشتراک می گذاریم و به اشتراک می گذاریم. عواقب ناشی از آن خاطرات و فشارهای زیبایی شناختی و فرهنگی موجود بر گردش و تفسیر متن هایی که گذشته را دوباره صدا می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Resounding Pasts: Essays in Literature, Popular Music, and Cultural Memory