دانلود پی دی اف کتاب Resisting Pluralization and Globalization in German Culture, 1490–1540 : Visions of a Nation in Decline

[ad_1]

خوانش انتقادی متون ادبی و غیر ادبی آلمان که بین سالهای 1490 و 1540 منتشر شده است ، شورشی پوپولیستی علیه اختلالات اجتماعی و سیاسی درک شده ، گسترش چشمگیر افق های مکانی و اپیدمیولوژیک و توسعه شبکه های تجارت جهانی را برمی انگیزد. این متون با پدیده های دوقلوی کثرت گرایی و سکولاریسم مخالف بودند ، که باعث تحمل اومانیستی نسبت به ابهام ، جهانی سازی و گسترش فضایی در حدود 1500 و شیوه های جدید تصور جهان شد. بخش اول ، دستورات سیاسی و تظاهرات علیه آنها را تهدیدی بیش از هر چیز دفاع شدید از منافع عمومی می داند. بخش دوم ، تحولات فکری و معرفت شناختی ایجاد شده توسط اکتشافات فضایی و روش های جدید نمایش بصری و کلامی فضا را بررسی می کند. بخش سوم ، تجارت جهانی در حال رشد و پاسخ ملی گرایانه ناشی از اقدامات تجاوزگرانه مرتبط و تأثیرات غیرمنصفانه خارجی را بررسی می کند. این فرضیه اصلی این کتاب است که متون بررسی شده در اینجا در برابر اخلال در وضع موجود مقاومت کرده و نظم شاهنشاهی پایداری را در برابر تحولات سیاسی و اجتماعی و فروپاشی فرهنگی ملت آلمان برقرار می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Resisting Pluralization and Globalization in German Culture, 1490–1540 : Visions of a Nation in Decline