دانلود پی دی اف کتاب Resilienz im medizinischen Fachberuf Physiotherapie und ihre Ausprägung bei den Auszubildenden : Quantitative empirische Querschnittstudie

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی 2020 در بهداشت – علوم بهداشتی – آموزش بهداشت ، درجه ها: 1،3 ، رویداد: آموزش بهداشت و درمان / آموزش بهداشت ، زبان: آلمانی ، چکیده: آموزش حرفه های پزشکی فیزیوتراپی یکی از حرفه ای ترین مدارس است. تقاضا برای آموزش روانشناسی در زمینه. کارآموزان باید تحمل بالایی در برابر خواسته های آموزش و زندگی حرفه ای بعدی خود داشته باشند. این مقاومت در برابر موقعیت های استرس زا ممکن است به دلیل تاب آوری ، مقاومت روانی باشد. این پایان نامه تاب آوری کارآموزان در فیزیوتراپی حرفه پزشکی را بررسی می کند. دو ترم با پیشرفتهای مختلف در آموزش در مدارس مختلف برای فیزیوتراپی به عنوان مناطق تحقیقاتی انتخاب شدند. جمع آوری داده های این مطالعه مقطعی با 153 نفر آزمون توسط ابزار اندازه گیری Resilience Scale 13 از طریق پرسشنامه با استفاده از Lepert و همکاران انجام شد. (2008) و پرسشنامه ای با متغیرهای استاندارد شده اجتماعی. مطالعات تجربی مبتنی بر این فرضیه اساسی است که در هنگام آموزش فیزیوتراپی ، انعطاف پذیری تغییر می کند. علاوه بر این ، از پرسشنامه متغیرهای اجتماعی برای بررسی میزان انعطاف پذیری و ارتباط بین جنسیت ، زبان مادری و سایر متغیرها استفاده شد. نتایج ، تصویری متفاوت از مقوله های بررسی شده را نشان می دهد. رابطه معنی داری بین میزان انعطاف پذیری و ترم های بالاتر آموزش حرفه ای و همچنین گزینه های انعطاف پذیری و تکثیر مشخص شد. ارتباط بین انعطاف پذیری و شرایط زندگی نیز تأیید شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Resilienz im medizinischen Fachberuf Physiotherapie und ihre Ausprägung bei den Auszubildenden : Quantitative empirische Querschnittstudie