دانلود پی دی اف کتاب Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیقات آموزش عالی به عنوان یک رشته تحصیلی در آسیا بحث می کند. این تحقیق توسعه تحقیقات در زمینه آموزش عالی در بسیاری از کشورهای آسیایی را ردیابی می کند ، و ایده هایی در مورد جوامع تحقیقاتی آموزش عالی پیشرفته در آسیا به اشتراک می گذارد. همچنین چالش های رایج و انتشار در جوامع ملی را مشخص می کند ، و بینش جدید لازم را به پژوهشگران و سیاست گذاران در مورد ارتباط بیان منطقه ای بزرگتر از جوامع تحقیقاتی آموزش عالی ملی و به طور کلی تحقیقات آموزش عالی بین المللی ارائه می دهد. به تحقیق کمک می کند و به آن کمک می کند. .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future