دانلود پی دی اف کتاب Republican and Fascist Germany : Themes and Variations in the History of Weimar and the Third Reich, 1918-1945

[ad_1]

این افزودنی مهم در مطالعات جدید آلمان ، جمهوری ویمار و رایش سوم را به عنوان یک ادامه در نظر می گیرد ، و در مکش های خود در دهه های 1920 و 1930 بدون مکث مصنوعی به کاوش می پردازد. جان هایدن به موضوعات اصلی در تاریخ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و روابط بین الملل می پردازد. وی نقش بالقوه خلاق آلمان در اروپا را قبل از هیتلر برجسته کرد. مشکلات ساختاری کشور را تحلیل می کند. دوره اهمیت شخصیت و مسئولیت شخصی را در نظر می گیرد. و میراث رایش سوم را برای آلمان اخیر بررسی می کند. این کتاب که از انرژی و ایده پر شده است ، حاوی ماده ای فکری است که از طول نسبتاً کوتاه فراتر می رود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Republican and Fascist Germany : Themes and Variations in the History of Weimar and the Third Reich, 1918-1945