دانلود پی دی اف کتاب Reproductive Rights As Human Rights : Women of Color and the Fight for Reproductive Justice

[ad_1]

فعالیت Sistersong در مورد حقوق تولید مثل متمرکز بر رنگ ، هم نوید و هم ضرر مربوط به رویکرد حقوق بشر نسبت به زنان ، اجرای عدالت باروری – برای کودکان ، بچه دار نشدن و تعریف والدین از بین رفته را نشان می دهد. مسئله حقوق بشر؟ در حقوق باروری به عنوان حقوق بشر ، زاکیا لونا بر فعالیتهای زنان فرانسوی غالباً فراموش شده ، که تا حد زیادی مسئول آنچه اکنون به عنوان جنبش عدالت باروری در دوران مدرن می شناسیم ، تأکید می کند. زنان رنگین پوست چگونه و چرا درگیر حقوق تولید مثل در حوزه داخلی هستند. او نقش مهم خود را در تجسم دوباره حقوق تولید مثل به عنوان حقوق بشر بررسی می کند و این مجموعه از موضوعات را به عنوان یک اولویت در ایالات متحده ، کشوری که با مفهوم حقوق بشر در داخل خصمانه است مطرح می کند. حقوق قابل تولید ، قابل خواندن و اجتناب ناپذیر حقوق بشر را فراهم می کند. دیدگاه میان رشته ای بسیار مورد نیاز در مورد جنبش عدالت تولید مثل در دوران مدرن.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reproductive Rights As Human Rights : Women of Color and the Fight for Reproductive Justice