دانلود پی دی اف کتاب Replicate : How to Create a Culture of Disciple-Making Right Where You Are

[ad_1]

راهنمای عملی ایجاد و پایدار ساختن فرهنگ مرید سازی در طی چند دهه گذشته در یک کلیسای کلیسایی طی چند دهه گذشته ، کلیساهای آمریکایی بسیاری تغییر دین داده اند ، اما بسیاری از معتقدان بالغ این امر را انجام نداده اند. مطالعات نشان می دهد که اکثر مسیحیان نیز اصول ایمان را نمی فهمند. اما چگونه می توانید با چنین مشکل بزرگی کنار بیایید؟ رهبران کلیسا نشان می دهند که چگونه شاگردان آمادگی دارند تا شاگردان و بقیه اعضای کلیسا را ​​به آن سوار کنند. این یک خدمت رابطه ای یک به یک است که چگونه عیسی بنیان کلیسای خود را بنیان نهاد که امروزه نیز در حال رشد است و این است که چگونه ما در کنیسه های محلی خود به کار خود ادامه می دهیم. پنج ردیف یک کلیسای سالم شاگرد سازی ، نحوه تأثیرگذاری بر فرهنگ ، ریشه کن کردن باورهای غلط از کلیسا و انجیل ، و تغییر کلیسا و جامعه خود را بیاموزید. تمرکزی روی اعداد نیست ، وقت آن است که از طریق بلوغ و ضرب رشد کنیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Replicate : How to Create a Culture of Disciple-Making Right Where You Are