دانلود پی دی اف کتاب Repenser la relation homme-animal : Généalogie et perspectives

[ad_1]

این کار ، با تمرکز بر مسئله میان رشته ای از برخورد بین حیوانات انسانی و غیر انسانی ، تلاش برای ایجاد پل بین جریان های مختلف مطالعات حیوانی است. محققان علوم انسانی و طبیعی مهمترین مراحل تاریخی ، سیاسی و فلسفی را که از قرون وسطی رابطه ما با حیوانات غیرانسانی مشخص شده را زیر سال می برند. این بخش به دنبال نشان دادن لحظات خرابی و همچنین نقش برخی از پیشگامان انقلاب حیوانات است. همچنین مفهوم مردم شناسی را زیر سال می برد و با گشودن حوزه هنری به پایان می رسد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Repenser la relation homme-animal : Généalogie et perspectives