دانلود پی دی اف کتاب Renten in der Steuererklärung : Korrekt gemacht und Geld gespart

[ad_1]

مالیات بازنشستگی – چه مقدار حقوق بازنشستگی باید پرداخت کنید؟ قوانین جدید مالیاتی از سال 2005 برای حقوق بازنشستگی اعمال می شود. مالیات بازنشستگی ، همانطور که اغلب می خوانید ، توسط قانون درآمد پیری وضع نشده است. به عنوان یک مستمری بگیر ، اینکه آیا شما باید اظهارنامه مالیات دهید و مالیات بپردازید ، عمدتا به بخش مشمول مالیات بازنشستگی شما بستگی دارد. چقدر حقوق بازنشستگی باید پرداخت کنید؟ میزان مستمری به تنهایی برای مالیات بازنشستگی قطعی نیست ، زیرا حقوق بازنشستگی بسیار متفاوت اخذ می شود. نمونه هایی از حقوق بازنشستگی مالیاتی به شرح زیر است: – حقوق بازنشستگی بدون مالیات: حقوق بازنشستگی کاملاً بدون مالیات ، مانند حقوق بازنشستگی ناشی از بیمه حوادث قانونی. – مستمری پس از کسر مالیات: مستمری هایی که کاملاً مشمول مالیات می شوند زیرا براساس مشارکت های بدون مالیات یا کمک مالیات تعیین می شوند. این ممکن است بر مستمری شرکت یا بازنشستگی سرمایه گذار تأثیر بگذارد. – حقوق بازنشستگی مشمول مالیات فقط با سهمی از درآمد: این حقوق شامل بسیاری از حقوق بازنشستگی از بیمه خصوصی و حقوق بازنشستگی تکمیلی در بخش دولتی (مانند حقوق بازنشستگی VBL) و همچنین بازنشستگی شرکت از طریق بیمه مستقیم یا صندوق های بازنشستگی است. – حقوق بازنشستگی از سازمان های بین المللی – حقوق بازنشستگی سالمندی ناشی از بیمه بازنشستگی قانونی – حقوق بازنشستگی که به عنوان بخشی از یک ترتیب انتقالی ، مانند بازنشستگی از بیمه بازنشستگی قانونی یا بازنشستگی فرم خصوصی (بازنشستگی اساسی) مالیات می گیرند. حامل های بیمه گزارش می دهند. در رسید های بازنشستگی ، مبلغی که باید سالانه به مقامات مالیاتی پرداخت شود ، که شما را از حقوق بازنشستگی اعطا شده مطلع می کند ، شما اطلاعات مربوط به حقوق بازنشستگی خود را در ضمیمه R اظهارنامه مالیاتی ارائه می دهید. اداره مالیات از این برای محاسبه میزان درآمد مشمول مالیات شما استفاده می کند. خطاهای ضرر شما قابل رد نیست! در راهنمای ما شما می دانید که چگونه ضمیمه R را به درستی مشاهده و پر کنید. اگر مبلغ سالانه مشمول مالیات (مستمری ناخالص سالانه) ، همراه با سایر درآمد مشمول مالیات ، از مبلغ اصلی بدون مالیات 9408 یورو در سال (مقدار پایه بدون مالیات پایه 2020) بیشتر باشد ، کمک هزینه های اساسی و حقوق بازنشستگی را به درستی محاسبه و در نظر بگیرید. فرد مجرد بیشتر است) ، به عنوان یک مستمری بگیر معمولاً موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستید. در سال 2020 ، کمک هزینه مالیاتی همسران پایه 18816 یورو است. از طرف دیگر ، کمک هزینه بازنشستگی یک مبلغ یکجا نیست که برای همه اعمال می شود ، بلکه نسبت به حقوق بازنشستگی خود شما محاسبه می شود. برای بازنشستگان بازنشسته در سال 2019 ، کمک هزینه بازنشستگی 22 درصد از حقوق بازنشستگی است. اگر در سال 2020 بازنشسته شوید ، معافیت از حقوق بازنشستگی تا سال 2040 به 20 درصد کاهش می یابد. از سال 2040 ، 100٪ حقوق بازنشستگی مشمول مالیات می شود و معافیت بازنشستگی 0٪ کاهش می یابد. معافیت بازنشستگی (به یورو) یک بار در ابتدای بازنشستگی بر اساس اولین بازنشستگی ناخالص سالانه محاسبه می شود در سالهای بعدی بدون تغییر باقی می ماند – حتی اگر مستمری به دلیل تعدیل بازنشستگی افزایش یابد. با توجه به افزایش سالانه حقوق بازنشستگی ، ممکن است در سالهای بعد اتفاق بیفتد که شما کمک هزینه اولیه را پرداخت کرده و سپس باید اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهید. بنابراین ، به نفع شما است که از قبل به درستی به خود بگویید و تمام مزایا و هزینه هایی را که به عنوان یک مستمری بگیر می توانید از مالیات کسر کنید ، بررسی کنید. تنها راه برای اطمینان از اینکه مالیات زیادی پرداخت نمی کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Renten in der Steuererklärung : Korrekt gemacht und Geld gespart