دانلود پی دی اف کتاب Religious Communities and Civil Society in Europe : Analyses and Perspectives on a Complex Interplay, Volume II

[ad_1]

تأثیر قابل توجه تأثیر دین داری بر جامعه مدنی یک موضوع تحقیقاتی است که نه تنها در ایالات متحده ، بلکه در زمینه های اروپایی نیز به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. آنچه از دست رفته است ارزیابی نقش جوامع مذهبی نهادی و موقعیت هایی است که وضعیت آنها را به عنوان سازمان های جامعه مدنی تسهیل یا مانع می کند. هدف از این مجموعه در 2 جلد رفع این شکاف با ارائه یک مطالعه موردی در رابطه با جنبه های سیاسی ، حقوقی و تاریخی در کشورهای مختلف اروپایی است. جلد 2 برخی از جنبه های نظری ، گزارشی از کنفرانس نهایی و مطالعات موردی از آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایتالیا ، لهستان و اوکراین ، و همچنین یک فصل ویژه در مورد برزیل و یک یادداشت در مورد ایدئولوژی سیاسی مذهبی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religious Communities and Civil Society in Europe : Analyses and Perspectives on a Complex Interplay, Volume II