دانلود پی دی اف کتاب Religious Attachment: Women's Faith Development in Psychodynamic Perspective

[ad_1]

این کتاب با بررسی وابستگی دینی از دیدگاه روانشناختی ، گزارشی منسجم و تأیید شده از ریشه ها و ویژگی های تجربه ایمانی زنان مسیحی ارائه می دهد که مکمل و در برخی موارد صحیح ، گزارش های موجود است. با استفاده از نظریه دلبستگی به عنوان یک چارچوب مفهومی ، این کتاب از یک روش روش کیفی ، تجزیه و تحلیل متمرکز بر معانی زبانی ، و مصاحبه های عمیق روایت خود زندگینامه ای با گروهی از ده زن مسیحی کره ای استفاده می کند با بررسی الگوهای دلبستگی مذهبی در رابطه با مشارکت های انسانی ، ویژگی های اصلی در ایمان زنان مورد بررسی قرار می گیرد: زبان ، ابزار و زمینه و روایات رابطه ای و محبت آمیز از ایمان یا اینکه زنان در آن ایمان خود را انجام می دهند. سه الگوی اصلی دلبستگی دینی مشخص می شود که در آنها استراتژی های ایمانی زنان و بازنمایی خود و خدا ارائه می شود: فاصله / اجتناب ، اضطراب / جاه طلبی و امنیت / وابستگی متقابل. ادغام مفاهیم نظری و عملی دلبستگی دینی به تعلیم و تربیت مسیحی و اعمال دامی ، این کتاب استفاده خوبی برای همه افراد در رابطه با دلبستگی مذهبی زنان ، رشد ایمان ، معنویت و تعلیم و تربیت و الهیات عملی ، مراقبت از شبان ، کار معنوی در این زمینه خواهد بود. آموزش ، مشاوره و روانپزشکی مسیحی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religious Attachment: Women's Faith Development in Psychodynamic Perspective