دانلود پی دی اف کتاب Religion – Eine Zukunft für die Zukunft

[ad_1]

دین به همان اندازه که مردم بوده اند وجود داشته است. آنچه به عنوان احساسات مذهبی شخصی آغاز شد ، به نهادی تبدیل شد که به زودی تأثیر زیادی در تمام زمینه های زندگی بشر داشت. برای مدت طولانی ، دین بخشی اساسی در زندگی ما بود ، اما از زمان آغاز عصر خرد و علم ، اهمیت دین رو به کاهش است ، مهمترین دلیل آن این است که در درجه اول برای حفظ نفوذ اجتماعی خود است. و مربوط به غفلت از آن است اصل و نسب. کار کردن این کتاب را می توان ضد دینی نامید ، زیرا در آن ترکیبی از پایان درک سنتی دینی و سنت مکانیکی دین یا فوق مذهبی است زیرا غیراخلاقی خداوند را در مرکز قرار می دهد و دین را برای کشف چالش های ماهیت واقعی آن قرار می دهد. آیین سنتی از اصل “تقسیم در امپا” پیروی می کند ، که در آن بر خدا و انسان و علیه یکدیگر و بر خود متمرکز است. از طرف دیگر ، دین واقعی ، خدا را در مرکز خود قرار داده و به دنبال یافتن و ورود آن به انسان است. خدا و انسان تناقض نیست بلکه یک وحدت است. این بینش به خصوصیات ادیان مختلف می پردازد و راه را برای حرکتی اکولوژیکی نه تنها پنهانی بلکه متقابل باز می کند که در آن جنگ مذهبی از گذشته خواهد بود. اگر ارگانیسم مذهبی ، که در اینجا با جزئیات تجزیه و تحلیل می شود ، بهبود یابد ، می تواند مبنای تغییرات اجتماعی عمیق و ضروری و تغییر پارادایم شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religion – Eine Zukunft für die Zukunft