دانلود پی دی اف کتاب Religion and Civil Human Rights in Empirical Perspective :

[ad_1]

این جلد دیدگاهی تجربی در مورد به اصطلاح نسل اول حقوق بشر ارائه می دهد. این مشروعیت این حقوق بشر توسط افراد مختلف را بررسی می کند ، هم به دلیل دین و مذهب آنها و هم به دلیل نگاه آنها به شکل گیری کرامت انسانی. این کتاب به مواردی از جمله مبانی حقوق بشر ، نیاز به گفتگوی گسترده تری درباره حقوق بشر ، جنبه های آزادی مذهب و نقش دین در بلاروس ، انگلیس ، شیلی ، آلمان ، ایتالیا ، نیجریه ، نروژ و تانزانیا می پردازد. این جلد با نگاهی مقایسه ای بین المللی به این س ofال پاسخ می دهد که نوجوانان در کشورهای مختلف تا چه اندازه از حقوق بشر مدنی حمایت می کنند و نگرش آنها نسبت به این حقوق را تحت تأثیر قرار می دهند. انواع مشارکتها در این جلد نشان می دهد ، رابطه دین و حقوق بشر مدنی پیچیده و چند بعدی است. مطالعه این رابطه پیچیده نیاز به انواع رویکردهای نظری و آزمایش دقیق تجربی در زمینه های مختلف ملی دارد. رویکرد تجربی این کتاب چشم انداز مهم مکمل بحث حقوقی ، سیاسی و عمومی را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religion and Civil Human Rights in Empirical Perspective :