دانلود پی دی اف کتاب Rekonstruktion der marxschen Klassentheorie im Kontext der politischen Ökonomie

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2019 در گروه جامعه شناسی – سیستم اجتماعی ، ساختار اجتماعی ، طبقه ، طبقه بندی ، درجه: 1 ، دانشگاه وین (موسسه جامعه شناسی) ، زبان: آلمانی ، چکیده: کار زیر در مورد بازسازی نظریه کلاس مارکسی در متن نقد اقتصاد سیاسی وظیفه پرداختن و ارجاع به چهار مسئله اصلی نظریه طبقه مارکس است. نخست ، تعریف منظمی از مفهوم طبقه مارکسی بر اساس سه نسخه از سرمایه ارائه شده است. سپس در پایان نامه بحث می شود که تعیین روابط طبقاتی توسط مارکس در زمان حیات وی درست نبوده است. بعلاوه ، در کتاب مقدس مارکسی تناقضی وجود دارد. این امر خصوصاً بین تأکید بر دو (گاهی سه) کلاس اصلی در متون اقتصادی آنها و پیچیدگی طبقات در تحلیل های سیاسی مشخص آنها وجود دارد. سرانجام ، تحلیل می شود که مفهوم جدایی چه نقشی در تدوین نظریه های مارکسی بازی می کند. آیا یک نظریه طبقاتی می تواند از این طریق رشد کند ، یا این مفهوم مارکس ایده آلیست جوانی است که هیچ تأثیری در مارکس متأخر پایتخت نداشته است؟ مارکس در قرن نوزدهم تبعید شد ، به ویژه در جامعه شناسی براساس نظریه طبقاتی خود. در جریان اصلی سیاسی-اجتماعی ، نظریه طبقاتی مارکس معمولاً منسوخ یا حداقل به نوسازی نیاز دارد. اتهام هوشمندانه این است که واقعیت پیچیده اجتماعی را ساده می کند. خود مارکس پاسخی مناسب به این اتهام خواهد داد که دیگر فکر او منسوخ نشده است زیرا اشتیاق با تلاش برای از بین بردن آن در قرن نوزدهم ، اثبات ارتباط آن در قرن 21 است. از نظر وی ، “ایده های حاکم بر یک زمان همیشه ایده های طبقه حاکم بودند”.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rekonstruktion der marxschen Klassentheorie im Kontext der politischen Ökonomie